کارگران پیمانکاری

بخش عمده‌ای از نیروی کار در قطب انرژی کشور به‌شکل پیمانکاری است و از کمترین حقوق و امکانات برخوردار...

کارگران معترض پتروشیمی بندرامام می‌گویند که برای تأمین مخارج خود مجبور هستند که با وجود طاقت فرسا بودن شرایط...