کارگزاران و انتخابات مجلس یازدهم

محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی #حزب_کارگزاران ایران در نشست خبری این حزب برای معرفی فهرست نامزدهای آن در انتخابات...