کارگزاری تجهیزات شنود

سخنگوی قوه قضائیه احکام قضات را با استناد به شنود ندانست. او نظارت را یکی از کلیدواژه‌های دوران ریاست...

بخشی از سخنان رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه به دخالت دستگاه قضایی در کار مدیران دولتی...