کار کودک

محمود صباحی- در جامعه ایرانی تا وقتی که انسان هنوز کودک است، با او چون شی متحرک رفتار می‌شود...

در این برنامه گفت‌وگویی خواهیم داشت با پریسا کاکایی، از اعضای سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر.