کازیمیر ماله‌ ویچ

پرویز جاهد- مجموعه وسیعی از آثار کازیمیر ماله‌ویچ نقاش و نظریه‌پرداز برجسته روسی در گالری تیت مدرن لندن به...