کاساندرا مقصر است

پانته‌آ بهرامی - رد چالش‌های انسان مهاجر را می‌توان در همه آثار فهیمه فرسایی بازیافت. این درگیری‌ها در کانون...

نیلوفر دهنی – فهیمه فرسایی در مجموعه داستان «کاساندرا مقصر است» گاهی فقط با چند استعاره، فضا و...