کالایی سازی سلامت

ایران حتی پیش از شیوع کرونا با کمبود تخت بیمارستانی دست به گریبان بود. به ازای هر یک هزار...