کانال مانش

براساس توافق جدید که شنبه به امضای دوطرف رسیده، تعداد نیروهای گشت‌‌ در سواحل فرانسه دو برابر می‌شود و...

شمار پناهجویانی که از طریق کانال مانش می‌خواستند خود را به بریتانیا برساندند ۳۶ نفر بودند. در میان سرنشینان...

شمار پناهجویانی که با قایق بادی کانال مانش را برای رسیدن به بریتانیا طی می‌کنند، افزایش یافته است. اغلب...