کاندیداهای زن دبیرکلی سازمان ملل

بان کی مون می‌گوید که بعد از ۷ دهه رهبری مردان، اکنون نوبت یک زن است که دبیرکلی سازمان...