کانون حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام

کانون حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام گزارش کرده که یک جوان به اتهام #سرقت در شهرستان...