کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی

۵۰ درصد حوادث کار کشور در بخش ساختمان رخ می‌دهد و ۶۵ درصد کارگرانی که در اثر حوادث کار...