کانون کردهای مقیم آلمان کودتای ترکیه

کانون کردهای مقیم آلمان هشدار داده که سرکوب‌ها پس از کودتای نافرجام در ترکیه شدت گرفته و این احتمال...