کانون صنفی معلمان ايران

معلمان فرهیختە اعتقاد دارند برخورداری بخشی کوچک از جامعه از رفاە و امکانات و فقر و محرومیت اکثریت، بە...

شاهد علوی- در باور افکار عمومی تمام خواسته‌ها و مطالبات معلمان به طلب پول بیشتر و درخواست معوقات ریالی...

مأموران وزارت اطلاعات چهار روز پيش از تجمع معلمان در ۱۷ شهريور ۹۴، ضمن احضار اسماعيل عبدی، او را...