کاهش آب دریای خزر

رامين شادی، مديرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محيط زيست ایران کاهش آب دريای خزر را زمینه‌ای...