کاهش اشتغال زنان

نتایج آمارگیری از نیروی کار و مشارکت اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که در برابر افزایش ۱۱.۱ درصدی سهم...