کاهش جرایم خشن

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی