کاهش رابطه با بريتانيا

عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان از تأييد طرح کاهش روابط با بريتانيا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران...