کاهش سود بانکی

افزایش حجم بدهی‌های دولت و نقدینگی در برابر کاهش سپرده‌گذاری بلندمدت سه نشانه برای بازگشت دوباره نرخ تورم به...

طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل آبستراکسیون مخالفان در کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌سرانجام ماند. اما مدیرعامل سابق بانکی...

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ایران اعلام کرد که تا اوایل فصل پاییز امسال نرخ...