کاهش میزان بارندگی

قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا یکشنبه دوم آذر از کاهش ۲۳ درصدی آب...

میزان بارندگی در مهر و آبان امسال ۷۹ درصد به نسبت پارسال کاهش یافته. خشکسالی شدید در ایران...