کاهش پنجاه درصد آب رودخانه های ایران

به دلیل برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی، خشکسالی و گرمایش زمین رودخانه‌های ایران کم‌آب‌تر شده‌اند. سال بسیار کم‌آبی...