کاوه منافی

کاوه منافی – روحانی از نیویورک بازگشته است. از منزوی شدن آمریکا دم می‌زند، و به چیزی که اشاره...

کاوه منافی − صرف نظر از کارکرد مردم‌ستیزانه کل نظام، خود رهبر هم ویژگی‌هایی دارد که او را سزاوار...

کاوه منافی – چه می‌خواهیم، چه نمی‌خواهیم؟ نیروهای سرکوبگر چه رفتاری دارند؟ دستگاه تبلیغاتی رژیم چه خطی را پیش...

کاوه منافی − در این ساختار حکومتی و با نگاه به شیوه‌ی عملکرد جمهوری اسلامی در چهار دهه زمامداری،...

کاوه منافی − تخریب میراث فرهنگی شتاب گرفته است. ترمیم بافت فرسوده بهانه‌ای برای این ویرانگری است.

کاوه منافی – چفیه رهبر که بر گردن یک کارگزار باشد، بر فسادکاری‌‌اش چشم می‌پوشند.

کاوه منافی – هوا داغ است، جوک‌های مربوط به سلفی نمایندگان خنده‌ای برنمی‌انگیزند. کابینه معرفی شده و ما توقعی...

کاوه منافی – اکنون رأی‌دهندگان با حداقلِ ممکن مواجه هستند، نه حداکثرِ مطلوب. تا زمانی که گزینه‌های بهتری برای...