کاپیتولاسیون بانکی

دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی گفت توافق FATF در این شورا به جمع‌بندی رسیده اما تا زمانی که به...