کبری خادمی

راه‌پیمایی کبری خادمی در خیابان‌های پاریس

کبری خادمی که خود در خردسالی مورد آزار خیابانی قرار گرفته، خوب می‌فهمد که آسیب‌های روانی این نوع آزارها...