کتابخوانی کودکان

۳۱ کتاب‌خانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به روستاها اعزام شدند.