کتاب پایایی و نوآوری

ر. رمضانی- در نگرشی که بر مفهوم «مهد تا مهد» استوار است واژه‌ی «پس‌ماند» جایش را به واژه‌ی «خوراک»...