کتب درسی

حیدر تورانی، سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش می‌گوید این سازمان با هرنوع کتب کمک‌درسی...

محی‌الدين بهرام محمديان، معاون پژوهشی وزير آموزش و پرورش ايران از ورود «منشور حقوقی شهروندی به کتب درسی» در...

محسن کاکارش - ۳۵ سال از شکل‌گیری نظام آموزش و پرورش اسلامی در ایران می‌گذرد. آیا حکومت اسلامی توانسته...