کردستان و مین

پدر گشین، يکی از قربانيان انفجار مين در روستای «نشکاش» مريوان در استان کردستان می‌گويد گروهی که کار مين‌روبی...