کردهای ترکيه

یک سال پس از آغاز جنگ شهری میان حکومت ترکیه با کردها و چهار ماه پس از...

عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب