کرونا و اقتصاد ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با شیوع کرونا ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد شده است. کاهش شدید صادرات...

آرش حسن‌نیا در گفت‌و‌گو با زمانه نسبت به کارآمدی مجلس در عمل به وعده رفع مشکلات اقتصادی خوشبین نیست....

روحانی گفته بود که با کرونا مشکلی برای تأمین نیازمندی‌های مردم وجود ندارد. رویترز نوشته ایران به حدود ۱۱...