کسری بودجه دولت 95

به ادعای زنگنه، تمام درآمدهای نفتی به حساب خزانه واریز شده و مبالغ ذکرشده در گزارش دیوان محاسبات نادرست...

کسری بودجه ۶۳ هزار میلیارد تومانی، عدم تحقق بودجه عمرانی، عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی...

آموزش و پرورش ایران با کسری بودجه انباشته روبروست. یک مقام مسئول می‌گوید که با این وضعیت پرداخت حقوق...

دولت یازدهم با کسری بودجه روبرو است و برای جبران آن بودجه عمرانی را تخصیص نداده است. در پنج...

دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه نقدی هفت هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت کرده است. وزیر اقتصاد می‌گوید...