کسری بودجه عراق

عراق می‌توانست در دلارهای نفتی شنا کند اگر بهای نفت چنین اسفناک نبود. اکنون پول‌هایی که برایشان برنامه‌ریزی شده‌...