کشاورزی ایران

یک مقام وزارت جهاد کشاورزی ایران می‌گوید که در ۵۰ سال گذشته یک میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی از...

ناصر کرمی- دولت جايگزينی برای بيکاری روستاييان و کشاورزان ندارد. بنابر این خريد گندم با بهای گزاف، نوعی يارانه...

بخش کشاورزی ایران با اختصاص

 هدایت‌الله میرمرادزهی، عضو هیات رئیسه