کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷

حسن یوسفی اشکوری: باید پرسید که: مراد از «انقلاب اسلامی» چیست؟ اگر «اسلام» را به معنای متعارف و به...