کشته‌شدگان جنگ داخلی سوریه

هزاران برلینی در دو تجمع جداگانه، به کوتاهی جامعه جهانی در قبال حلب اعتراض کردند و خواستار توقف جنگ...