کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان

برنت تیلور، شهردار اوجن شمالی و عضو گارد ملی یوتا برای انجام ماموریت به افغانستان رفته بود که در...

سخنگوی گروه طالبان افغانستان مدعی شده که کماندوی افغان نفوذی این گروه بوده‌است. او همچنین ادعا کرد که در...