کشتی‌سازی صدرا

شمار کارگران اخراجی شرکت کشتی‌سازی