کف بینی

بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی سبب رونق رمالی و طالع‌بینی در ایران شده است. یکی از مصونیت‌های رمالان: مراجعه...