کلوسئوم

کولوسئوم در رم ایتالیا به یاد آسیا بی‌بی، شهروند کاتولیک مسیحی پاکستان که به خاطر «توهین به مقدسات اسلامی»...