#کلکتیو_سندیکاهای_کارگری_فرانسه

رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد و لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان بر...