کمال حمامی

فرهمند علیپور- با وجود حمایت غرب از ارتش آزاد سوریه و امکانات بیشتر آن، گروه‌های اسلام‌گرای تندرو توانسته‌اند بخش‌های...

کمال حمامی مشهور به ابوبصیر یک فرمانده ارتش آزاد سوریه که برای هماهنگی با گروه مسلح، جنگجویان دول...