کمال قلیچدار اوغلو

همزمان با تبلیغات گسترده حزب عدالت و توسعه برای پیروزی در همه‌پرسی قانون اساسی، رهبر حزب جمهوری خواه خلق...

کمال قلیچ‌دار اوغلو اعتقاد دارد که شهروندان ترکیه در همه‌پرسی قانون اساسی با تغییر نظام پارلمانی مخالفت کنند....

آزاد کریمی - اردوغان و حزب عدالت و توسعه در تحمیل اتوریته مطلق خویش در ترکیه از هیچ کاری...