کماندار

دومین دوره مسابقات کشوری کمان سنتی در تبریز برگزار شد.