کمبود شير خشک

کمبود شیرخشک “نان” در شهرستان

شیر خشک در شهرستان‌های استان

منابع محلی می‌گویند شیرخشک در