کميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد

یک عضو هیأت‌ رئيسه هیأت تحقيق و تفحص از بنياد‌ شهيد گفته به غیر از «فساد ۱۷۰۰‌ميليارد ريالی»، مطالب...