کميته ۱۵ نفره

روزنامه ابتکار در شماره پنج‌شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۰ گزارشی درباره «کميته ايجاد وحدت اصولگرايان» منتشر کرده است.