کمپ های پناهجویی در فرانسه

به گفته رئیس جمهوری فرانسه پس از اتمام اسکان پناهجویان کمپ کاله، نوبت کمپ‌های پناهجویی در پاریس است. همچنان...