کمک‌های فرامرزی سازمان ملل به سوریه

۱۱ میلیون نفر در سوریه به کمک‌های سازمان ملل نیاز دارند اما این کمک‌ها فقط برای فقط برای نیازهای...