کمک آمریکا برای بازسازی سوریه

برایان هوک گفته اگر با کشورهای منطقه همکاری کنیم و دیپلماسی خود را به خواست خودمان بنا کنیم، قادر...