کمک مالی به نامزدهای مجلس

۳۰ نماينده مجلس خواهان افشای نام ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم شدند اما دقایقی بعد این درخواست خود را پس...