کمیته توسعه بین‌المللی پارلمان بریتانیا

سهیل ریاضی - کم کردن مصرف گوشت منجر به کاهش بحران غذا در بسیاری از نقاط جهان و همچنین...